Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1

psf-apzg

In Ovo  i doustne fragment probiotycznych pałeczek kwasu mlekowego moduluje odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem komórek i przeciwciał u nowo wyklutych piskląt

Istnieją dowody na to, że pałeczki kwasu mlekowego mogą wzmacniać układ odpornościowy kurczaków. W badaniu tym oceniano wpływ na  in ovo  i doustnym podaniu kwasu mlekowego koktajlu na ekspresję genów, przeciwciała, cytokiny immunologicznych odpowiedzi i śledziony komórkowości w kurcząt. Lactobacilli podawać  in ovo  w embrionalnych 18 dniu, doustnie w dniach 1, 7, 14, 21 i 28 po-klapy lub kombinacja obu  in ovo  i po wykluciu zaszczepieniu. W 5 i 10 dniu po wykluciu pobrano śledzionę i kaletkę Fabriciusa w celu przeprowadzenia analizy ekspresji genów i składu komórek.

W dniach 14 i 21 po wykluciu ptaki immunizowano czerwonymi krwinkami owiec (SRBC) i hemocyjaniną ze skałoczepa (KLH), a surowicę pobierano w dniach 7, 14 i 21 po immunizacji pierwotnej. Ptaki, które otrzymały pałeczki kwasu mlekowego (10 7  CFU)  drogą  in  ovo,  a następnie co tydzień podawano doustnie, wykazywały większą odpowiedź immunologiczną poprzez wzmocnienie odpowiedzi przeciwciał, zwiększenie odsetka limfocytów  T CD4 +  i CD4 + CD25 + w śledzionie oraz zwiększenie ekspresji interferonu ( IFN) -α, IFN-β, interleukina (IL) -8, IL-13 i IL-18 w śledzionie oraz ekspresja IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12i IL-18 w kaletce. Odkrycia te sugerują, że podawanie pałeczek kwasu mlekowego przed i po wykluciu może modulować odpowiedź immunologiczną u nowo wyklutych kurczaków.

 

Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1: narzędzie z podstawową wadą

Rac1 jest członkiem rodziny Rho GTPase i bierze udział w wielu procesach komórkowych, w szczególności w tworzeniu bogatych w aktynę wypukłości błonowych, takich jak lamellipodia i falbanki. Przy tak szeroko przebadanym białku istotne jest, aby społeczność naukowców dysponowała niezawodnymi narzędziami do wykrywania aktywacji Rac1 zarówno w modelach komórkowych, jak i tkankach. Korzystając z szeregu modeli komórkowych raka , niedawno wykazaliśmy, że szeroko stosowane przeciwciało do wizualizacji aktywnego Rac1 (Rac1-GTP) nie rozpoznaje Rac1, ale zamiast tego rozpoznaje włókna wimentyny (Baker MJ, J. Biol. Chem. 295: 13698-13710, 2020).

Uważamy, że to narzędzie wprowadziło w błąd dziedzinę i narzuciło społeczności badawczej GTPase potrzebę walidacji opublikowanych wyników przy użyciu tego przeciwciała, a także kontynuację opracowywania nowych zasobów do wizualizacji endogennego aktywnego Rac1.

Wpływ substytucji N501Y w SARS-CoV-2 Spike na neutralizację przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na różne epitopy

Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie się wariantu SARS-CoV-2 linii B.1.1.7 (VOC-202012/01) wzbudziło globalne zaniepokojenie. Podstawienie N501Y jest jedyną mutacją w interfejsie między RBD B.1.1.7 i ACE2, co budzi obawy, że może to mieć wpływ na jego rozpoznawanie przez przeciwciała neutralizujące. W tym przypadku oceniliśmy aktywność neutralizującą i powinowactwo wiązania panelu 12 przeciwciał monoklonalnych przeciwko odpowiednio pseudowirusowi SARS-CoV-2 typu dzikiego i mutantowi N501Y i białku RBD.

Stwierdziliśmy, że aktywność neutralizacyjna i powinowactwo wiązania większości wykrytych przeciwciał (10 z 12) nie uległy zmianie, chociaż podstawienie N501Y zmniejszyło aktywność neutralizującą i wiążącą CB6 i zwiększyło aktywność BD-23 . Odkrycia te mogą być przydatne w opracowywaniu przeciwciał terapeutycznych.

Izolacja przeciwciała monoklonalnego miejsca dla domeny wiążącej receptora SARS-CoV-2 przy użyciu konkurencyjnej strategii biopanningu

 

spowodował śmierć ponad 200 000 osób, ale obecnie nie są dostępne żadne szczepionki ani terapeutyczne przeciwciała monoklonalne. SARS-CoV-2 opiera się na swoim białku wypustowym, w szczególności na domenie wiążącej receptor (RBD), w celu wiązania enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z ludzkim receptorem komórkowym w celu przedostania się wirusa, a zatem celowanie w RBD jest obiecujące w zapobieganiu SARS- Zakażenie CoV-2 . W tej pracy do przesiewowego przesiewu przeciwciał blokujących przeciw RBD zastosowano konkurencyjną strategię biopanningu biblioteki przeciwciał prezentowanych na fagach. Przeciwciała o wysokim powinowactwie wzbogacono po pierwszej rundzie przy użyciu standardowego procesu panoramowania, w którym RBD-His został unieruchomiony jako przynęta. W następnych dwóch rundach unieruchomione ACE2-Fc i wolne RBD-Hiszostały zmieszane ze wzbogaconymi przeciwciałami fagowymi. Przeciwciała wiążące się z RBD w epitopach innych niż miejsce wiązania ACE2 były wychwytywane przez unieruchomiony ACE2-Fc , tworząc kompleks „kanapkowy”.

Tylko przeciwciała konkurujące z ACE2 mogą wiązać się z wolnym RBD-His w supernatancie, a następnie być oddzielane przez magnetyczne kulki niklowo-nitrylotrioctowe. rRBD-15 z konkurencyjnego biopanningu naszej biblioteki syntetycznych przeciwciał, Lib AB1, został wyprodukowany jako format IgG1 o pełnej długości. Stwierdzono blokuje kompetytywnie wiązanie RBD do ACE2 i silnie hamować SARS CoV-2 infekcji pseudovirus z IC 50  wartości 12 nM. Niemniej jednak rRBD-16 ze standardowego biopanningu może wiązać się z RBD tylko  in vitro , ale nie ma działania blokującego ani neutralizującego. Nasza strategia może skutecznie izolować przeciwciała blokujące RBD i przyspieszyłaby odkrycie przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2.

10-letnie badanie dotyczące wskaźników i miana przeciwciał w surowicy w kierunku odry i różyczki u pracowników zdrowia; badanie obserwacyjne w japońskim szpitalu uniwersyteckim

Kontekst:  Oceniliśmy wpływ strategii szczepień dwudawkowych, która została powszechnie przyjęta na całym świecie jako rutyna w dzieciństwie w celu uzyskania odporności stadnej , na pracowników służby zdrowia (HCW) w Japonii.

Metody:  W latach 2010-2019 miana przeciwciał przeciwko odrze i różyczce były mierzone corocznie wśród nowo zatrudnionych pracowników ochrony zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim w Osace w Japonii przy użyciu testów Enzygnost® (Siemens Healthcare Diagnostics Co. Ltd., Marburg, Niemcy). Dane podzielono na kategorie według wieku, aby porównać wskaźniki dodatniego wyniku przeciwciał i miana przeciwciał w grupach bez szczepionki, z pojedynczą dawką i z dwiema dawkami.

Wyniki:  W okresie 10 lat roczne wskaźniki dodatniego wyniku na obecność przeciwciał przeciwko odrze i różyczce wynosiły odpowiednio 84,0–95,3% i 90,0–94,5% , bez żadnego szczególnego trendu. Miana przeciwciał przeciw odrze (mediana [przedział międzykwartylowy]: 8,4 [3,9, 20] vs. 6,1 [3,5, 12]) i różyczce (11 [5,5, 20] vs. 6 [3,7, 11]) były statystycznie niższe (p <0,001) przy wytwarzaniu dwudawkowym niż przy wytwarzaniu pojedynczej dawki.

Dyskusja:  Zmiana szczepionki z pojedynczej dawki na dwukrotną nie spowodowała wzrostu wskaźników dodatnich przeciwciał zarówno w przypadku odry, jak i różyczki wśród POZ . Warto zauważyć, że miana przeciwciał były znacznie niższe podczas wytwarzania dwóch dawek.

Wniosek:  Pomimo kilku ograniczeń, nasze dane sugerują paradoksalną podatność młodych pracowników POZ, którzy otrzymali szczepionkę dwudawkową, w świetle wskaźników seropozytywności.

psf-apzg
psf-apzg

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212386
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212831
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212035
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx334251
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

UltraPolymer Goat Anti-Mouse IgG (H&L) HRP

A1275-15
EUR 321

Anti-CD117

DB062RTU-15 15 ml
EUR 338
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD1a

DB071RTU-15 15 ml
EUR 414
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD3

DB082RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD8

DB085RTU-15 15 ml
EUR 414
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-EGFR

DB092RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD7

DB114RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-MSH2

DB115RTU-15 15 ml
EUR 400
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-p63

DB134RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD23

DB135RTU-15 15 ml
EUR 429
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Desmin

DB148RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD34

DB151RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-p16

DB152RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Synaptophysin

DB156RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Braf

DB159RTU-15 15 ml
EUR 709
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-p60

DB203RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-iNOS

DB003RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-p53

DB026RTU-15 15 ml
EUR 338
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD5

DB027RTU-15 15 ml
EUR 414
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD20

DB041RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD45

DB042RTU-15 15 ml
EUR 338
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB045RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Melanosome

DB049RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD10

DB057RTU-15 15 ml
EUR 414
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

anti-Cytokeratin 15

YF-PA12886 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Cytokeratin 15

anti-Cytokeratin 15

YF-PA12887 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Cytokeratin 15

anti-Calpain 15

YF-PA24745 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Calpain 15

anti-Claudin 15

YF-PA18066 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Claudin 15

anti-Claudin 15

YF-PA18067 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Claudin 15

anti-Kallikrein 15

YF-PA19752 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 15

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

20-abx334527
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

20-abx334528
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

20-abx334529
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

UltraPolymer Goat Anti-Rabbit/Mouse IgG (H&L) HRP Cocktail

A1280-15
EUR 321

DiagNano Fluorophore Labeled Gold Nanoparticles, 15 nm, Cellular Uptake

GFL-15-CU 1mL
EUR 1365

DiagNano Gold Nanoparticle Medium Covalent Conjugation Kit, 15 nm

GCK-M-15 1 kit
EUR 757

Anti-Cyclin D1

DB066RTU-15 15 ml
EUR 414
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Ki-67

DB070RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-TTF-1

DB089RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 8

DB098RTU-15 15 ml
EUR 309
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 14

DB099RTU-15 15 ml
EUR 302
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 16

DB100RTU-15 15 ml
EUR 302
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 17

DB101RTU-15 15 ml
EUR 302
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 18

DB102RTU-15 15 ml
EUR 265
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 19

DB103RTU-15 15 ml
EUR 265
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-C3d complement

DB106RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-C4d complement

DB107RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Ki-67

DB111RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 20

DB119RTU-15 15 ml
EUR 309
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Chromogranin A

DB158RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Human IgG

DB173RTU-15 15 ml
EUR 355
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Human IgG

DB174RTU-15 15 ml
EUR 355
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-P504S (AMACR)

DB208RTU-15 15 ml
EUR 340
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-b-actin

DB001RTU-15 15 ml
EUR 265
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Melan A

DB050RTU-15 15 ml
EUR 302
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 7

DB051RTU-15 15 ml
EUR 309
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-S-100

DB055RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

1-step Polymer HISTO-STAT; HRP anti Mouse for staining Mouse and Rat antibodies, 250 plus slides

NB312M-15 15 ml
EUR 427

Anti-EBV/LMP-1

DB061RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Cytokeratin 5/6

DB097RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-PR (Progesterone Receptor)

DB108RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-PR (Progesterone Receptor)

DB109RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-ER (Estrogen Receptor)

DB053RTU-15 15 ml
EUR 406
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-PR (Progesterone Receptor)

DB059RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-EBV/LMP-1

DB060RTU-15 15 ml
EUR 428
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

TACE (ADAM-17)

5-01998 4 x 1mg Ask for price

ADAM-17 Antibody

39313-100ul 100ul
EUR 390

ADAM 17 Antibody

AF6361 200ul
EUR 304
Description: ADAM 17 Antibody detects endogenous levels of ADAM 17 .

ADAM 17 Antibody

ABF6361 100 ug
EUR 438

Anti-p16 (mouse monoclonal)

DB-253-RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Alpha Smooth Muscle Actin

DB147RTU-15 15 ml
EUR 347
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Human Kappa Light Chain

DB037RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Human Kappa Light Chain

DB038RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-Human Lambda Light Chain

DB039RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-PLAP (Placental Alkaline Phosphatase)

DB047RTU-15 15 ml
EUR 265
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-EMA (CD227, Mucin-1)

DB048RTU-15 15 ml
EUR 265
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

CSB-EL001297MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

1-CSB-EL001297MO
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse ADAM DEC1, Adamdec1 ELISA KIT

ELI-11570m 96 Tests
EUR 865

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Anti-GCDFP-15 antibody

STJ16100370 1 mL
EUR 813

Anti-GCDFP-15 antibody

STJ180109 0.1 ml
EUR 213

Anti-GCDFP-15 antibody

STJ180290 0.1 ml
EUR 212

Anti-CK-15 antibody

STJ190030 200 µl
EUR 197
Description: Unconjugated Mouse monoclonal to CK-15 (5A1)

Anti-MMP-15 Antibody

A06396 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal MMP-15 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse.

Anti-Cytokeratin 15 Antibody

A06791 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Cytokeratin 15 Antibody (KRT15) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat, Monkey.

Anti-DHHC-15 Antibody

A12099 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for DHHC-15 Antibody (ZDHHC15) detection. Tested with WB in Human.

Anti-BMP-15 antibody

STJ97345 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to BMP-15.

Anti-Cytokeratin 15 antibody

STJ97982 100 µl
EUR 234
Description: Mouse monoclonal to Cytokeratin 15.

Anti-Cytokeratin 15 antibody

STJ92628 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Cytokeratin 15.

Anti-DHHC-15 antibody

STJ92707 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to DHHC-15.

Anti-GDF-15 antibody

STJ93253 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to GDF-15.

Anti-MMP-15 antibody

STJ94276 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to MMP-15.

Anti-PEA-15 antibody

STJ95018 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to PEA-15.

Anti-PEA-15 antibody

STJ95019 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to PEA-15.

Anti-PEA-15 antibody

STJ95020 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to PEA-15.

Anti-IL-15 antibody

STJ99006 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to IL-15.

anti- Cytokeratin 15 antibody

FNab02198 100µg
EUR 505.25
Description: Antibody raised against Cytokeratin 15

anti- Cytokeratin 15 antibody

FNab02199 100µg
EUR 548.75
Description: Antibody raised against Cytokeratin 15

anti-CDC2 (Ab-15)

LF-PA20070 100 ul
EUR 334
Description: Rabbit polyclonal to CDC2

anti-HSP27 (Ab-15)

LF-PA20219 100 ul
EUR 334
Description: Rabbit polyclonal to HSP27

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.