Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1

psf-apzg

In Ovo  i doustne fragment probiotycznych pałeczek kwasu mlekowego moduluje odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem komórek i przeciwciał u nowo wyklutych piskląt

Istnieją dowody na to, że pałeczki kwasu mlekowego mogą wzmacniać układ odpornościowy kurczaków. W badaniu tym oceniano wpływ na  in ovo  i doustnym podaniu kwasu mlekowego koktajlu na ekspresję genów, przeciwciała, cytokiny immunologicznych odpowiedzi i śledziony komórkowości w kurcząt. Lactobacilli podawać  in ovo  w embrionalnych 18 dniu, doustnie w dniach 1, 7, 14, 21 i 28 po-klapy lub kombinacja obu  in ovo  i po wykluciu zaszczepieniu. W 5 i 10 dniu po wykluciu pobrano śledzionę i kaletkę Fabriciusa w celu przeprowadzenia analizy ekspresji genów i składu komórek.

W dniach 14 i 21 po wykluciu ptaki immunizowano czerwonymi krwinkami owiec (SRBC) i hemocyjaniną ze skałoczepa (KLH), a surowicę pobierano w dniach 7, 14 i 21 po immunizacji pierwotnej. Ptaki, które otrzymały pałeczki kwasu mlekowego (10 7  CFU)  drogą  in  ovo,  a następnie co tydzień podawano doustnie, wykazywały większą odpowiedź immunologiczną poprzez wzmocnienie odpowiedzi przeciwciał, zwiększenie odsetka limfocytów  T CD4 +  i CD4 + CD25 + w śledzionie oraz zwiększenie ekspresji interferonu ( IFN) -α, IFN-β, interleukina (IL) -8, IL-13 i IL-18 w śledzionie oraz ekspresja IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12i IL-18 w kaletce. Odkrycia te sugerują, że podawanie pałeczek kwasu mlekowego przed i po wykluciu może modulować odpowiedź immunologiczną u nowo wyklutych kurczaków.

 

Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1: narzędzie z podstawową wadą

Rac1 jest członkiem rodziny Rho GTPase i bierze udział w wielu procesach komórkowych, w szczególności w tworzeniu bogatych w aktynę wypukłości błonowych, takich jak lamellipodia i falbanki. Przy tak szeroko przebadanym białku istotne jest, aby społeczność naukowców dysponowała niezawodnymi narzędziami do wykrywania aktywacji Rac1 zarówno w modelach komórkowych, jak i tkankach. Korzystając z szeregu modeli komórkowych raka , niedawno wykazaliśmy, że szeroko stosowane przeciwciało do wizualizacji aktywnego Rac1 (Rac1-GTP) nie rozpoznaje Rac1, ale zamiast tego rozpoznaje włókna wimentyny (Baker MJ, J. Biol. Chem. 295: 13698-13710, 2020).

Uważamy, że to narzędzie wprowadziło w błąd dziedzinę i narzuciło społeczności badawczej GTPase potrzebę walidacji opublikowanych wyników przy użyciu tego przeciwciała, a także kontynuację opracowywania nowych zasobów do wizualizacji endogennego aktywnego Rac1.

Wpływ substytucji N501Y w SARS-CoV-2 Spike na neutralizację przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na różne epitopy

Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie się wariantu SARS-CoV-2 linii B.1.1.7 (VOC-202012/01) wzbudziło globalne zaniepokojenie. Podstawienie N501Y jest jedyną mutacją w interfejsie między RBD B.1.1.7 i ACE2, co budzi obawy, że może to mieć wpływ na jego rozpoznawanie przez przeciwciała neutralizujące. W tym przypadku oceniliśmy aktywność neutralizującą i powinowactwo wiązania panelu 12 przeciwciał monoklonalnych przeciwko odpowiednio pseudowirusowi SARS-CoV-2 typu dzikiego i mutantowi N501Y i białku RBD.

Stwierdziliśmy, że aktywność neutralizacyjna i powinowactwo wiązania większości wykrytych przeciwciał (10 z 12) nie uległy zmianie, chociaż podstawienie N501Y zmniejszyło aktywność neutralizującą i wiążącą CB6 i zwiększyło aktywność BD-23 . Odkrycia te mogą być przydatne w opracowywaniu przeciwciał terapeutycznych.

Izolacja przeciwciała monoklonalnego miejsca dla domeny wiążącej receptora SARS-CoV-2 przy użyciu konkurencyjnej strategii biopanningu

 

spowodował śmierć ponad 200 000 osób, ale obecnie nie są dostępne żadne szczepionki ani terapeutyczne przeciwciała monoklonalne. SARS-CoV-2 opiera się na swoim białku wypustowym, w szczególności na domenie wiążącej receptor (RBD), w celu wiązania enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z ludzkim receptorem komórkowym w celu przedostania się wirusa, a zatem celowanie w RBD jest obiecujące w zapobieganiu SARS- Zakażenie CoV-2 . W tej pracy do przesiewowego przesiewu przeciwciał blokujących przeciw RBD zastosowano konkurencyjną strategię biopanningu biblioteki przeciwciał prezentowanych na fagach. Przeciwciała o wysokim powinowactwie wzbogacono po pierwszej rundzie przy użyciu standardowego procesu panoramowania, w którym RBD-His został unieruchomiony jako przynęta. W następnych dwóch rundach unieruchomione ACE2-Fc i wolne RBD-Hiszostały zmieszane ze wzbogaconymi przeciwciałami fagowymi. Przeciwciała wiążące się z RBD w epitopach innych niż miejsce wiązania ACE2 były wychwytywane przez unieruchomiony ACE2-Fc , tworząc kompleks „kanapkowy”.

Tylko przeciwciała konkurujące z ACE2 mogą wiązać się z wolnym RBD-His w supernatancie, a następnie być oddzielane przez magnetyczne kulki niklowo-nitrylotrioctowe. rRBD-15 z konkurencyjnego biopanningu naszej biblioteki syntetycznych przeciwciał, Lib AB1, został wyprodukowany jako format IgG1 o pełnej długości. Stwierdzono blokuje kompetytywnie wiązanie RBD do ACE2 i silnie hamować SARS CoV-2 infekcji pseudovirus z IC 50  wartości 12 nM. Niemniej jednak rRBD-16 ze standardowego biopanningu może wiązać się z RBD tylko  in vitro , ale nie ma działania blokującego ani neutralizującego. Nasza strategia może skutecznie izolować przeciwciała blokujące RBD i przyspieszyłaby odkrycie przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2.

10-letnie badanie dotyczące wskaźników i miana przeciwciał w surowicy w kierunku odry i różyczki u pracowników zdrowia; badanie obserwacyjne w japońskim szpitalu uniwersyteckim

Kontekst:  Oceniliśmy wpływ strategii szczepień dwudawkowych, która została powszechnie przyjęta na całym świecie jako rutyna w dzieciństwie w celu uzyskania odporności stadnej , na pracowników służby zdrowia (HCW) w Japonii.

Metody:  W latach 2010-2019 miana przeciwciał przeciwko odrze i różyczce były mierzone corocznie wśród nowo zatrudnionych pracowników ochrony zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim w Osace w Japonii przy użyciu testów Enzygnost® (Siemens Healthcare Diagnostics Co. Ltd., Marburg, Niemcy). Dane podzielono na kategorie według wieku, aby porównać wskaźniki dodatniego wyniku przeciwciał i miana przeciwciał w grupach bez szczepionki, z pojedynczą dawką i z dwiema dawkami.

Wyniki:  W okresie 10 lat roczne wskaźniki dodatniego wyniku na obecność przeciwciał przeciwko odrze i różyczce wynosiły odpowiednio 84,0–95,3% i 90,0–94,5% , bez żadnego szczególnego trendu. Miana przeciwciał przeciw odrze (mediana [przedział międzykwartylowy]: 8,4 [3,9, 20] vs. 6,1 [3,5, 12]) i różyczce (11 [5,5, 20] vs. 6 [3,7, 11]) były statystycznie niższe (p <0,001) przy wytwarzaniu dwudawkowym niż przy wytwarzaniu pojedynczej dawki.

Dyskusja:  Zmiana szczepionki z pojedynczej dawki na dwukrotną nie spowodowała wzrostu wskaźników dodatnich przeciwciał zarówno w przypadku odry, jak i różyczki wśród POZ . Warto zauważyć, że miana przeciwciał były znacznie niższe podczas wytwarzania dwóch dawek.

Wniosek:  Pomimo kilku ograniczeń, nasze dane sugerują paradoksalną podatność młodych pracowników POZ, którzy otrzymali szczepionkę dwudawkową, w świetle wskaźników seropozytywności.

psf-apzg
psf-apzg

Human ADAM Metallopeptidase Domain 15 (ADAM15) ELISA Kit

20-abx150544
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

20-abx258362
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

20-abx258492
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) ELISA Kit

abx254964-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

abx513942-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

abx516367-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) ELISA Kit

abx517048-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) ELISA Kit

abx517868-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 29 (ADAM29) ELISA Kit

abx520554-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

20-abx153594
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) ELISA Kit

abx574435-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) ELISA Kit

abx518560-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) ELISA Kit

20-abx153595
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

ADAM-17 Antibody

39313-100ul 100ul
EUR 468

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212386
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212831
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212035
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx334251
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM 17 Antibody

AF6361 200ul
EUR 420

ADAM 17 Antibody

ABF6361 100 ug
EUR 525.6

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

20-abx334527
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

20-abx334528
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

20-abx334529
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

TACE (ADAM-17)

5-01998 4 x 1mg Ask for price

ADAM 17 (pT735) Antibody

abx011977-100ug 100 ug
EUR 526.8

ADAM 17 (Thr735) Antibody

12033-100ul 100ul
EUR 302.4

ADAM 17 (Thr735) Antibody

12033-50ul 50ul
EUR 224.4

Mouse ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif4 EL

ELA-E1804m 96 Tests
EUR 1038

ADAM Metallopeptidase Domain 22 (ADAM22) Antibody

20-abx135948
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

20-abx241176
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

20-abx225011
 • EUR 444.00
 • EUR 727.20
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

abx230137-100ug 100 ug
EUR 610.8

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx230138-100ug 100 ug
EUR 577.2

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

abx230140-100ug 100 ug
EUR 577.2

ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) Antibody

abx230142-100ug 100 ug
EUR 610.8

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

20-abx214006
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 29 (ADAM29) Antibody

20-abx210910
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 11 (ADAM11) Antibody

20-abx211815
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 11 (ADAM11) Antibody

20-abx211922
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) Antibody

20-abx121252
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

20-abx121006
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

20-abx121007
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

abx147972-100ug 100 ug
EUR 526.8

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

20-abx147983
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

20-abx321239
 • EUR 526.80
 • EUR 393.60
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

20-abx321635
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) Antibody

20-abx322038
 • EUR 526.80
 • EUR 393.60
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

abx412491-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx412493-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx028423-400ul 400 ul
EUR 627.6

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx028423-80l 80 µl
EUR 343.2

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx028424-400ul 400 ul
EUR 627.6

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx028424-80l 80 µl
EUR 343.2

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx037459-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

abx037566-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

abx038255-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 29 (ADAM29) Antibody

abx038387-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

abx038437-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

abx038455-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

20-abx125489
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

20-abx125490
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) Antibody

20-abx124064
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

20-abx323613
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase Domain 32 (ADAM32) Antibody

20-abx323888
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

20-abx320583
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 21 (ADAM21) Antibody

20-abx339153
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 32 (ADAM32) Antibody

20-abx339439
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

abx431074-200ul 200 ul
EUR 460.8

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (Adam12) Antibody

abx431075-200ul 200 ul
EUR 343.2

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

abx432279-200ul 200 ul
EUR 460.8

ADAM Metallopeptidase Domain 19 (ADAM19) Antibody

abx432280-200ul 200 ul
EUR 460.8

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

abx432282-200ul 200 ul
EUR 460.8

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

abx430638-200ul 200 ul
EUR 460.8

ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) Antibody

20-abx005774
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

20-abx006584
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) Antibody

20-abx000869
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) Antibody

20-abx301124
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) Antibody

20-abx302084
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 5 (ADAMTS5) ELISA Kit

abx259059-96tests 96 tests
EUR 895.2

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 5 (ADAMTS5) ELISA Kit

20-abx258026
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 8 (ADAMTS8) ELISA Kit

abx516832-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 4 (ADAMTS4) ELISA Kit

abx518499-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 1 (ADAMTS1) ELISA Kit

abx518996-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 7 (ADAMTS7) ELISA Kit

abx518999-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 2 (ADAMTS2) ELISA Kit

abx519367-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 5 (ADAMTS5) ELISA Kit

abx519403-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 20 (ADAMTS20) ELISA Kit

abx517712-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 18 (ADAMTS18) ELISA Kit

abx520410-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13 (ADAMTS13) ELISA kit

CSB-EL001301MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13 (ADAMTS13) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13 (ADAMTS13) ELISA kit

1-CSB-EL001301MO
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13 (ADAMTS13) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

ADAM Metallopeptidase Domain 2 (ADAM2) Antibody

20-abx136084
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 7 (ADAM7) Antibody

20-abx210477
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

20-abx225012
 • EUR 444.00
 • EUR 727.20
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 2 (ADAM2) Antibody

abx230141-100ug 100 ug
EUR 610.8

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

abx230144-100ug 100 ug
EUR 577.2

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

20-abx147984
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

20-abx322231
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

abx027773-400ul 400 ul
EUR 627.6

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

abx027773-80l 80 µl
EUR 343.2

ADAM Metallopeptidase Domain 2 (ADAM2) Antibody

abx036791-100ug 100 ug
EUR 469.2

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

abx033395-400ul 400 ul
EUR 627.6

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

abx033395-80l 80 µl
EUR 343.2

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

20-abx125491
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) Antibody

20-abx124086
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

20-abx320144
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 2 (ADAM2) Antibody

20-abx339152
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 7 (ADAM7) Antibody

20-abx339154
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 2 (ADAM2) Antibody

20-abx339456
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Antibody

20-abx004126
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

ADAM Like Decysin 1 (ADAMDEC1) Antibody

20-abx210478
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *